Wspomaganie

Wspomaganie szkół i przedszkoli

To kompleksowe wsparcie dla placówek oświatowych we wprowadzaniu zmiany w wybranym obszarze ich pracy. Dzięki temu, że procesowe wspomaganie opiera się na diagnozie i zakłada rozłożenie działań rozwojowych w czasie, daje możliwość realnego wpływania na zmianę jakości pracy szkoły lub przedszkola.

Pamiętaj, że procesowe wspomaganie dostosowujemy do potrzeb Twojej Placówki. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie wspomagania".

Dowiedz się więcej:

 • wprowadzisz skutecznie zmianę w wybranym obszarze pracy placówki
  • np. w zakresie wybranej kompetencji kluczowej czy problemu, który dostrzegacie w Waszej pracy
 • wdrożysz nowe rozwiązania
  • np. ocenianie kształtujące, specjalne programy, nowe techniki pracy z uczniami, standardy współpracy z rodzicami 
 • nadasz większy sens działaniom podejmowanym w Twojej placówce
  • dzięki diagnozie i skoncentrowaniu się na wybranym aspekcie pracy można lepiej zrozumieć sens wprowadzanych zmian i podejmowanych działań

 1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz system informacji pedagogicznej zapewniany przez biblioteki pedagogiczne, całościowo oddziałuje się na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony, wieloaspektowy system (organizację);
 2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej ani nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki. Podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wspomagania;
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność szkolną, diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły bądź placówki;
 4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych działań, które polegają na wspieraniu szkoły w diagnozie potrzeb, planowaniu działań, wprowadzaniu zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.
 5. Ponadto w procesie wspomagania powinno się uwzględniać efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Klamrą, która spina wytyczne nowego systemu wspomagania, jest zalecenie wykorzystania w procesie doskonalenia nauczycieli potencjału różnych instytucji – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Aby model ten przyniósł szkole wymierne rezultaty, konieczna jest współpraca dyrekcji, nauczycieli, instytucji wspomagania, ekspertów zewnętrznych, a także rodziców, uczniów.

(JAK WSPOMAGAĆ PRACĘ SZKOŁY? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania, Zeszyt 1, ORE; https://www.ore.edu.pl/2015/04/poradniki-4/)

Kto może prowadzić procesowe wspomaganie w Twojej placówce?

 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • biblioteki pedagogiczne

Z jakich środków możesz finansować procesowe wspomaganie w Twojej placówce?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

Art. 70a. 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
(…) 3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne; (…)

Jakie wsparcie uzyska od nas Twoja placówka?

 • opiekuna [certyfikowanego trenera wspomagania]
 • warsztat diagnostyczny
 • roczny plan wspomagania [RPW]
 • wsparcie opiekuna na każdym etapie procesu
 • dodatkowe opcje zgodnie z Twoim wyborem
 • raport z ewaluacji [wnioski i rekomendacje]

przebieg procesu wspomagania

Wstępna rozmowa (rozmowy) z dyrektorem

Optymalnym terminem na wstępną rozmowę jest okres pomiędzy czerwcem a wrześniem. Pozwoli to na rozpoczęcie procesu wspomagania z początkiem roku szkolnego i skorelowanie go z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora. Możliwe jest rozpoczęcie procesu wspomagania w innym terminie, ale należy pamiętać, że proces ten powinien trwać kilka miesięcy w ciągu roku szkolnego.

Wstępne rozmowy obejmują następujące elementy:

 • wstępne ustalenie obszaru wspomagania
  • obszar wspomagania możesz sprecyzować na tym etapie lub zostawić tę decyzję do podjęcia nauczycielom na etapie wstępnej diagnozy
 • wybór opcji i wycena
  • możesz wybrać, z jakiego rodzaju wsparcia chcesz skorzystać na poszczególnych etapach (np. liczba warsztatów, wizyt eksperta, konsultacje)
  • na podstawie Twoich wyborów przygotujemy wycenę procesu wspomagania 
 • podpisanie umowy
  • w umowie określimy m.in. zakres wsparcia i zasady rozliczeń
 • wyznaczenie opiekuna [trenera wspomagania]
  • w naszym zespole mamy certyfikowanych trenerów wspomagania, którzy w profesjonalny sposób zaopiekują się Twoją Placówką

Diagnoza

Na tym etapie dokonujemy wyboru obszaru rozwoju (diagnoza wstępna) oraz analizujemy przyczyny problemów, mocne i słabe strony placówki z nim związane, potrzeby członków społeczności placówki (diagnoza pogłębiona). 

Stosujemy m.in. następujące  sposoby prowadzenia diagnozy:

 • wywiad diagnostyczny
 • analiza wybranych dokumentów
 • warsztat diagnostyczny

Planowanie działań

Na podstawie diagnozy powstaje roczny plan wspomagania [RPW]. Opracowujemy go we współpracy z wyznaczonym przez dyrektora zespołem lub liderem.

RPW jest zatwierdzany przez dyrektora placówki. Składa się m.in. z :

 • opisu diagnozy
 • celów
 • wskaźników
 • planowanych działań rozwojowych (harmonogram ze wskazaniem osób odpowiedzialnych)

Realizacja działań rozwojowych

Na tym etapie realizowane są zaplanowane działania rozwojowe.

Formy doskonalenia zgodne z RPW, to np.:

 • szkolenia, warsztaty
 • wizyty studyjne
 • obserwacje koleżeńskie
 • konsultacje

 Zależnie od zakresu umowy z naszej strony Placówka otrzymuje pomoc ekspertów z danego obszaru (np. trenerów, konsultantów) lub wsparcie w poszukiwaniu ekspertów zewnętrznych.

Na etapie realizacji odbywa się również:

 • testowanie i wprowadzanie rozwiązań
 • monitoring realizacji RPW w kontakcie z opiekunem [trenerem wspomagania]

Ewaluacja wspomagania

Podsumowanie procesu wspomagania jest jego ważną częścią. Pokazuje sens podjętego wysiłku oraz skuteczność zrealizowanych działań i zmiany, które dzięki nim zaszły. Jest to okazja do świętowania sukcesu.

Ewaluację wspomagania prowadzimy m.in. przez:

 • warsztat ewaluacyjny
 • analizę wybranych dokumentów
 • badanie społeczności szkolnej

Podsumowanie jest raport zawierający wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji.

Jeśli interesuje Cię procesowe wspomaganie w Twojej Placówce, napisz do nas lub zadzwoń. 

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  O wspomaganiu - ORE

  Informacje o wspomaganiu Ośrodek Rozwoju Edukacji (praktyczne poradniki)

  O wspomaganiu - ORE

  Link do strony internetowej
  Przejdź

  Informator o wspomaganiu

  Informacje nt. wspomagania oferowanego przez nas (czytelna grafika)

  Informator o wspomaganiu

  plik w formacie PDF
  Pobierz

  Udostępnij tę stronę znajomym: