Procesowe wspomaganie

Na skróty

To kompleksowe wsparcie dla placówek oświatowych we wprowadzaniu zmiany w wybranym obszarze ich pracy. Dzięki temu, że procesowe wspomaganie opiera się na diagnozie i zakłada rozłożenie działań rozwojowych w czasie, daje możliwość realnego wpływania na zmianę jakości pracy szkoły lub przedszkola.

Procesowe wspomaganie opiera się na kilku podstawowych przekonaniach:

 1. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w szkole/przedszkolu jest możliwe tylko wtedy, kiedy zmieniamy to, na co mamy wpływ. A największym obszarem wpływu dyrektora i nauczycieli jest sposób ich pracy. Skupianie się na tym, na co nie mamy wpływu nie ma sensu.
 2. Wprowadzając zmianę warto skupić się na jednym konkretnym obszarze i na nim skupić wysiłki.
 3. Każda zmiana wymaga czasu i solidarnej pracy całego zespołu.

Z tego powodu planując ważną zmianę w szkole/przedszkolu (np. zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się) skupiamy się przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji nauczycieli i zaplanowaniu procesów rozwojowych, które będą je wspierać. Są to m.in.:

 • szkolenia dla rady lub jej części
 • kursy online
 • indywidualne zadania rozwojowe
 • obserwacje lekcji wraz z udzielaniem informacji zwrotnych przez zewnętrznego eksperta
 • obserwacje koleżeńskie
 • spotkania ewaluacyjne

Wszystko to pod opieką certyfikowanego eksperta procesowego wspomagania.

Sprawdź szczegóły poniżej 👇

Elastyczne dostosowanie

Pamiętaj, że procesowe wspomaganie dostosowujemy do potrzeb Twojej Placówki. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie wspomagania".

Dowiedz się więcej:

 • wprowadzisz skutecznie zmianę w wybranym obszarze pracy placówki
  • np. w zakresie wybranej kompetencji kluczowej czy problemu, który dostrzegacie w Waszej pracy
 • wdrożysz nowe rozwiązania
  • np. ocenianie kształtujące, specjalne programy, nowe techniki pracy z uczniami, standardy współpracy z rodzicami 
 • nadasz większy sens działaniom podejmowanym w Twojej placówce
  • dzięki diagnozie i skoncentrowaniu się na wybranym aspekcie pracy można lepiej zrozumieć sens wprowadzanych zmian i podejmowanych działań

 1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz system informacji pedagogicznej zapewniany przez biblioteki pedagogiczne, całościowo oddziałuje się na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony, wieloaspektowy system (organizację);
 2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej ani nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki. Podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wspomagania;
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność szkolną, diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły bądź placówki;
 4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych działań, które polegają na wspieraniu szkoły w diagnozie potrzeb, planowaniu działań, wprowadzaniu zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.
 5. Ponadto w procesie wspomagania powinno się uwzględniać efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Klamrą, która spina wytyczne nowego systemu wspomagania, jest zalecenie wykorzystania w procesie doskonalenia nauczycieli potencjału różnych instytucji – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Aby model ten przyniósł szkole wymierne rezultaty, konieczna jest współpraca dyrekcji, nauczycieli, instytucji wspomagania, ekspertów zewnętrznych, a także rodziców, uczniów.

(JAK WSPOMAGAĆ PRACĘ SZKOŁY? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania, Zeszyt 1, ORE; https://www.ore.edu.pl/2015/04/poradniki-4/)

Kto może prowadzić procesowe wspomaganie w Twojej placówce?

 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • biblioteki pedagogiczne

Z jakich środków możesz finansować procesowe wspomaganie w Twojej placówce?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

Art. 70a. 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
(…) 3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne; (…)

Jakie wsparcie uzyska od nas Twoja placówka?

 • opiekuna [certyfikowanego trenera wspomagania]
 • warsztat diagnostyczny
 • roczny plan wspomagania [RPW]
 • wsparcie opiekuna na każdym etapie procesu
 • dodatkowe opcje zgodnie z Twoim wyborem
 • raport z ewaluacji [wnioski i rekomendacje]

przebieg procesu wspomagania

Wstępna rozmowa (rozmowy) z dyrektorem

Optymalnym terminem na wstępną rozmowę jest okres pomiędzy czerwcem a wrześniem. Pozwoli to na rozpoczęcie procesu wspomagania z początkiem roku szkolnego i skorelowanie go z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora. Możliwe jest rozpoczęcie procesu wspomagania w innym terminie, ale należy pamiętać, że proces ten powinien trwać kilka miesięcy w ciągu roku szkolnego.

Wstępne rozmowy obejmują następujące elementy:

 • wstępne ustalenie obszaru wspomagania
  • obszar wspomagania możesz sprecyzować na tym etapie lub zostawić tę decyzję do podjęcia nauczycielom na etapie wstępnej diagnozy
 • wybór opcji i wycena
  • możesz wybrać, z jakiego rodzaju wsparcia chcesz skorzystać na poszczególnych etapach (np. liczba warsztatów, wizyt eksperta, konsultacje)
  • na podstawie Twoich wyborów przygotujemy wycenę procesu wspomagania 
 • podpisanie umowy
  • w umowie określimy m.in. zakres wsparcia i zasady rozliczeń
 • wyznaczenie opiekuna [trenera wspomagania]
  • w naszym zespole mamy certyfikowanych trenerów wspomagania, którzy w profesjonalny sposób zaopiekują się Twoją Placówką

Diagnoza

Na tym etapie dokonujemy wyboru obszaru rozwoju (diagnoza wstępna) oraz analizujemy przyczyny problemów, mocne i słabe strony placówki z nim związane, potrzeby członków społeczności placówki (diagnoza pogłębiona). 

Stosujemy m.in. następujące  sposoby prowadzenia diagnozy:

 • wywiad diagnostyczny
 • analiza wybranych dokumentów
 • warsztat diagnostyczny

Planowanie działań

Na podstawie diagnozy powstaje roczny plan wspomagania [RPW]. Opracowujemy go we współpracy z wyznaczonym przez dyrektora zespołem lub liderem.

RPW jest zatwierdzany przez dyrektora placówki. Składa się m.in. z :

 • opisu diagnozy
 • celów
 • wskaźników
 • planowanych działań rozwojowych (harmonogram ze wskazaniem osób odpowiedzialnych)

Realizacja działań rozwojowych

Na tym etapie realizowane są zaplanowane działania rozwojowe.

Formy doskonalenia zgodne z RPW, to np.:

 • szkolenia, warsztaty
 • wizyty studyjne
 • obserwacje koleżeńskie
 • konsultacje

 Zależnie od zakresu umowy z naszej strony Placówka otrzymuje pomoc ekspertów z danego obszaru (np. trenerów, konsultantów) lub wsparcie w poszukiwaniu ekspertów zewnętrznych.

Na etapie realizacji odbywa się również:

 • testowanie i wprowadzanie rozwiązań
 • monitoring realizacji RPW w kontakcie z opiekunem [trenerem wspomagania]

Ewaluacja wspomagania

Podsumowanie procesu wspomagania jest jego ważną częścią. Pokazuje sens podjętego wysiłku oraz skuteczność zrealizowanych działań i zmiany, które dzięki nim zaszły. Jest to okazja do świętowania sukcesu.

Ewaluację wspomagania prowadzimy m.in. przez:

 • warsztat ewaluacyjny
 • analizę wybranych dokumentów
 • badanie społeczności szkolnej

Podsumowanie jest raport zawierający wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji.

Kontakt w sprawie wspomagania

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

O wspomaganiu - ORE

Informacje o wspomaganiu Ośrodek Rozwoju Edukacji (praktyczne poradniki)

O wspomaganiu - ORE

Link do strony internetowej
Przejdź

Informator o wspomaganiu

Informacje nt. wspomagania oferowanego przez nas (czytelna grafika)

Informator o wspomaganiu

plik w formacie PDF
Pobierz

Udostępnij tę stronę znajomym: