System zapewniania jakości

Na skróty

Celem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości jest nieustanne podnoszenie jakości usług świadczonych przez NPDN Percepti Edukacja w obszarze rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek funkcjonujących w systemie oświaty.

Powyższe cele obejmują wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (konferencje, szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje, kursy, procesowe wspomaganie itp.), które są realizowane przez NPDN Percepti Edukacja.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
 • Statut NPDN Percepti Edukacja

NPDN Percepti Edukacja przyjmuje następujące standardy związane z realizacją swoich usług na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli zapewniające wysoką jakość oferowanych usług:

 1. Kadra o wysokich kwalifikacjach
  • Współpracujący z Placówką trenerzy spełniają wymagania określone w przepisach prawa odnośnie do osób zatrudnianych w placówkach doskonalenia nauczycieli
  • Każdy z członków zespołu trenerskiego Placówki legitymuje się kursem trenerskim lub inną formą przygotowania i/lub doświadczeniem w zakresie edukacji dorosłych adekwatnie do prowadzonej formy doskonalenia
  • Każdy z członków zespołu trenerskiego Placówki systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i doskonali warsztat pracy
 2. Oferta dostosowana do potrzeb klientów
  • Szeroka oferta placówki przygotowywana jest co roku w oparciu o zdiagnozowane potrzeby odbiorców
  • Badanie potrzeb rozwojowych uczestników form doskonalenia jest częścią ewaluacji tych form
  • W opracowaniu oferty brane są pod uwagę przepisy i zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wyniki badań i egzaminów zewnętrznych
  • Rekomendacje w sprawie oferty na kolejny rok szkolny są tworzone w sposób zespołowy i zatwierdzane przez dyrektora Placówki
  • Oferta konkretnych form doskonalenia jest przygotowana w oparciu o zdiagnozowane potrzeby jej odbiorców w myśl idei „szycia na miarę”
 3. Nowoczesne i efektywne formy doskonalenia
  • W przygotowaniu treści form doskonalenia wykorzystywana jest aktualna wiedza naukowa
  • W realizacji form doskonalenia wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania, dostosowane do uczenia się osób dorosłych
  • W realizacji form doskonalenia wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne
  • Formy doskonalenia są realizowane w miejscach zapewniających najwyższą efektywność prowadzonych zajęć
 4. Współpraca i dialog
  • Pracownicy i współpracownicy placówki zapewniają swobodny i skuteczny przepływ informacji na linii: Placówka – Odbiorca(y) – Placówka
  • Pracownicy i współpracownicy placówki kierują się poczuciem odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz za efekty swojej pracy
  • Kierownictwo Placówki oraz jej pracownicy i współpracownicy przekazują sobie wszelkie informacje niezbędne do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych usług
 5. Ewaluacja realizowanych form doskonalenia
  • Ewaluacji z wykorzystaniem ankiet (lub innych narzędzi) poddawanych jest przynajmniej 70% realizowanych form doskonalenia
  • Dyrektorzy placówek zamawiających formy doskonalenia otrzymują raporty podsumowujące ewaluację tych form
  • Na podstawie przeprowadzanej ewaluacji tworzone są wnioski i rekomendacje, których celem jest doskonalenie oferty i sposobów realizacji usług
  • Narzędzia ewaluacyjne poddawane są przeglądowi i modyfikacji w zależności od potrzeb
 6. Zasady etyczne przestrzegane przez każdą osobę współpracującą z NPDN Percepti Edukacja
  • Zasada rzetelności i odpowiedzialności – pracownicy i współpracownicy wykonują powierzone zadania starannie w zgodzie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami oraz w duchu odpowiedzialności za zadanie i jego efekty
  • Zasada efektywności – pracownicy i współpracownicy efektywnie wykorzystują zasoby Placówki oraz czas pracy własny, innych współpracowników i klientów
  • Zasada równości i szacunku – pracownicy i współpracownicy w jednakowy sposób traktują innych pracowników i klientów Placówki bez względu na wiek, płeć, wyznawane poglądy polityczne i religijne, kolor skóry, narodowość, kraj pochodzenia, zajmowaną pozycję społeczną lub stanowisko i każdemu z nich okazują szacunek
  • Zasada dyskrecji – pracownicy i współpracownicy zachowują dyskrecję w sprawach dotyczących klientów Placówki oraz udzielanego im wsparcia, a także w zakresie objętym tajemnicą służbową
  • Zasada rozwoju – pracownicy i współpracownicy dbają o rozwój własny i rozwój Placówki w celu podnoszenia jakości oferowanych usług
  • Zasada uczciwości – pracownicy i współpracownicy dbają o uczciwość i wysoki poziom kultury osobistej w bezpośrednich kontaktach między sobą oraz z klientami, a także dbają o przestrzeganie obowiązujących ich przepisów, w tym praw autorskich
  • Zasada tożsamości – pracownicy i współpracownicy utożsamiają się z wartościami i celami Placówki i dbają o jej dobry wizerunek

W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług NPDN Percepti Edukacja prowadzi następującą dokumentację:

 1. Plany pracy i sprawozdania z realizacji planu za każdy rok szkolny
 2. Wzory arkuszy ewaluacyjnych
 3. Wypełnione ankiety ewaluacyjne z danej formy doskonalenia
 4. Podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych z poszczególnych form doskonalenia (raporty podsumowujące)
 5. Listy obecności potwierdzające udział w formie doskonalenia
 6. Dzienniki zajęć form doskonalenia (zgodne z przyjętym wzorem)
 7. Programy form doskonalenia realizowanych przez Placówkę (zgodne z przyjętym wzorem)
 8. Wykaz wydanych zaświadczeń
 9. Zbiorcze wnioski i rekomendacje z ewaluacji form doskonalenia (roczne)
 10. Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych i badań
 11. Materiały informacyjne nt. Placówki i jej oferty
 12. Materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom
 13. Teczki osobowe trenerów placówki z opisem ich kwalifikacji
 14. Referencje przekazywane przez klientów Placówki

Naszym głównym celem jest przygotowanie i organizacja form doskonalenia jak najlepiej dopasowanych do potrzeb zamawiającego i uczestników oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczenia usługi na każdym etapie realizacji.

Aby to osiągnąć przyjęliśmy kilka podstawowych zasad postępowania przy zamawianiu form doskonalenia dla rad pedagogicznych:

 1. Kiedy zamawiasz formę doskonalenia pomagamy Ci doprecyzować potrzeby (wstępna rozmowa) oraz ustalamy warunki finansowe.
 2. Trener-specjalista z wybranego przez Ciebie obszaru skontaktuje się z Tobą (dyrektorem, zastępcą dyrektora, liderem WDN itp.) i ustali szczegółowy zakres  oraz warunki organizacyjne niezbędne do zrealizowania formy doskonalenia.
 3. Zajęcia przeprowadzimy w uzgodniony sposób z uwzględnieniem Waszych potrzeb oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod edukacyjnych.
 4. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, a po ich zakończeniu – zaświadczenia.
 5. Uczestnicy będą mogli wyrazić swoją opinię o zajęciach oraz wskazać swoje preferencje co do dalszego rozwoju w ankiecie ewaluacyjnej. Dyrektor placówki otrzyma raport podsumowujący przygotowany na podstawie ankiet.
 6. Po zakończeniu zajęć dyrektor NPDN Percepti Edukacja skontaktuje się z dyrektorem placówki zamawiającej formę doskonalenia, by poznać opinię na jej temat.
 7. Dokumenty finansowo-rozliczeniowe zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu formy doskonalenia w formie uzgodnionej z zamawiającym.

Szczegółowy schemat procedury zamawiania i organizacji form doskonalenia:

Sprawdź jak zamówić formę doskonalenia

Do pobrania

System zapewnienia jakości

aktualna wersja do pobrania w formacie PDF

Informator nt. procesowego wspomagania

aktualna wersja do pobrania w formacie PDF