Edukacja Włączająca

- szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

Na skróty

edukacja włączająca
edukacja włączająca - EFS

Rozwiń spis treści w prawym górnym rogu (na skróty), aby łatwiej poruszać się po tej stronie.

O projekcie i realizatorach

„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty”

to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1044/21.

Projekt realizowany jest przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Cel projektu

Do końca grudnia 2022 r. 711 osób (569 K, 142 M) spośród 790 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. lubuskiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021-grudzień 2022

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników/Uczestniczek.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 1 311 656,92 zł, w tym dofinansowanie to 1 180 491,22 zł

Rekomendacje i polecenia

Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo MEiN pion

List polecający Ministerstwa Edukacji i Nauki – ZOBACZ

logo kuratorium GW

Informacja o projekcie na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – ZOBACZ

Webinar informacyjny

Zobacz webinar dla dyrektorów z informacjami na temat projektu

Dla kogo?

Projekt obejmie szkoleniami następujące grupy odbiorców:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty.

* projekt jest skierowany do wszystkich nauczycieli (także nauczycieli wszystkich przedmiotów) różnych typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Ważne! Szkolenia skierowane są do osób, które nie otrzymały wsparcia szkoleniowego w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Szkolenia i doradztwo

W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
  • moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
  • moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.);
  • zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji.
 4. Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
 5. Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
 6. Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 1. Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli
 2. Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning
 3. Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych
 4. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
 5. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
  • – moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning)
  • – moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. -zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji)
 6. Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki
 7. Rozwój kadr PDN
 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
 4. Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 6. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
 7. Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
 8. Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

W ramach projektu Uczestnicy będą korzystać z dwóch form wsparcia:

 1. Cyklu szkoleń dla osób objętych wsparciem.
 2. Konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń.

Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego

Wsparcie oferowane poszczególnym grupom odbiorców różni się od siebie pod względem merytorycznym (zob. modele powyżej) i pod względem organizacyjnym (zob. informacje poniżej)

 • Szkolenia on- line w grupach max 32- osobowych (średnio 25- 30 osób), 45 godzin dydaktycznych szkolenia w formie trzech zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin dydaktycznych w trakcie jednego zjazdu), realizowane max. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (platforma do wideokonferencji MS Teams lub ZOOM)
 • Praca z materiałami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
 • Indywidulane wsparcie w postaci konsultacji/doradztwa z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 • Szkolenia on- line w grupach max 32- osobowych (średnio 25- 30 osób), 45 godzin dydaktycznych szkolenia w formie trzech zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin dydaktycznych w trakcie jednego zjazdu), realizowane max. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (platforma do wideokonferencji MS Teams lub ZOOM)
 • Praca z materiałami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
 • Indywidulane wsparcie w postaci konsultacji/doradztwa z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 • Szkolenia on- line w grupach max 32- osobowych (średnio 25- 30 osób), 30 godzin dydaktycznych szkolenia w formie dwóch zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin dydaktycznych w trakcie jednego zjazdu), realizowane max. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (platforma do wideokonferencji MS Teams lub ZOOM)
 • Praca z materiałami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
 • Indywidulane wsparcie w postaci konsultacji/doradztwa z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne

Rekrutacja - zgłoś się!

Aby wziąć udział w Projekcie, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 • Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, znajdujący się na poniższej stronie i przesyłać na adres mailowy biuro@eduwlaczajaca.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 • Możesz wskazać grupę, w której chcesz wziąć udział (zob. harmonogram poniżej), ale nie jest to konieczne – skontaktujemy się z Tobą w sprawie terminów szkoleń

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz PDF
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 2 – 8 – pobierz PDF
 3. Umowa uczestnictwa (wzór) – pobierz PDF

Dołączony wzór umowy jest dokumentem do wglądu. Wypełniona umowa zostanie przesłana uczestnikowi do podpisu przez realizatora projektu.

Zgłoś swój udział teraz

Nie czekaj ze swoim zgłoszeniem, nawet jeśli planujesz udział w zajęciach w późniejszym terminie. Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj!

Harmonogram szkoleń

Nauczyciele i kadra zarządzająca szkół i przedszkoli

 • poniżej znajduje się harmonogram szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkół i przedszkoli (maj-sierpień 2022 – kolejne grupy będziemy dodawać sukcesywnie)
 • preferowana grupa uczestników przypisana do grupy szkoleniowej (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) nie wykluczają możliwości uczestnictwa osób spoza tej kategorii
 • zgłaszając się możesz wskazać grupę, w której chcesz uczestniczyć
 • w przypadku zgłaszania większych grup (np. rad pedagogicznych) istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń
 • pamiętaj, że wszystkie szkolenia odbywają się online

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

 • dla pracowników PDN przewidziano 1 grupę szkoleniową
 • szkolenia dla tej grupy odbędą się w dniach: 27, 28, 30 czerwca oraz 4, 5, 6 lipca 2022 w godz. 10.00-16.00
 • jest jeszcze kilka wolnych miejsc w tej grupie
 • pamiętaj, że wszystkie szkolenia odbywają się online

Pracownicy kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

 • dla pracowników KOi JST przewidziano 4 grupy szkoleniowe
 • harmonogram szkoleń dla tych grup:
  • grupa 1 KO/JST: 9, 11, 16, 18 sierpnia 2022 w godz. 8.15-14.15
  • grupa 2 KO/JST: 17, 19, 24, 26 sierpnia 2022 w godz. 8.15-14.15
  • grupa 3 KO/JST: 13, 14, 20, 21 września 2022 w godz. 8.15-14.15
  • grupa 4 KO/JST: 15, 16, 22, 23 września 2022 w godz. 8.15-14.15
 • już można składać dokumenty rekrutacyjne na te szkolenia (możesz wskazać preferowaną grupę w treści maila zgłoszeniowego)
 • pamiętaj, że wszystkie szkolenia odbywają się online
 • każde szkolenie trwa łącznie 30 godzin dydaktycznych
 • każdy uczestnik bierze udział w 3 godzinach konsultacji/doradztwa online

Kontakt

Lider

Percepti Edukacja

ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
Tel+48 601431060
E-mail: szkolenia@perceptiedukacja.pl

Partner

ProcessTeam sp. z o.o.

ul. Górczewska 137
01-459 Warszawa
Tel. 22 350 50 04
E-mail: biuro@processteam.pl

Adres do wysyłki skanów dokumentów rekrutacyjnych: biuro@eduwlaczajaca.pl

Pobierz informacje o projekcie w formacie PDF

Pobierz plik z podstawowymi informacjami o projekcie i idei edukacji włączającej. Informacje możesz wydrukować i powiesić w widocznym miejscu (np. pokoju nauczycielskim), żeby zachęcić innych do uczestnictwa w projekcie.

Czym jest edukacja włączająca?

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca 

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli  społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. To systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki
i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.

Szkoła ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły.

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów (UNESCO, 2017).

Zobacz więcej na stronie MEiN

Edukacja włączająca w pięciu punktach

Edukacja włączająca - umowa

Podpisanie umowy w MEiN

30 września 2021 r. Instytucja Pośrednicząca MEiN podpisała z firmą Percepti Grzegorz Idziak umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-1044/21 pn. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty.
Wartość umowy wynosi 1 311 656,92 zł.

Czytaj więcej

edukacja włączająca - EFS