Edukacja Włączająca

- szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

Na skróty

edukacja włączająca - EFS

Skorzystaj ze spisu treści poniżej lub rozwiń spis treści w prawym górnym rogu (na skróty), aby łatwiej poruszać się po tej stronie.

Na skróty

edukacja włączająca

Otrzymaliśmy zgodę z MEiN na kontynuację projektu do 31 października 2023

O projekcie i realizatorach

„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty”

to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1044/21.

Projekt realizowany jest przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Cel projektu

Do końca grudnia 2022 r. 711 osób (569 K, 142 M) spośród 790 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. lubuskiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 – październik 2023

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników/Uczestniczek.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 1 311 656,92 zł, w tym dofinansowanie to 1 180 491,22 zł

Otrzymaliśmy zgodę z MEiN na kontynuację projektu do 31 października 2023

Rekomendacje i polecenia

Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo MEiN pion

List polecający Ministerstwa Edukacji i Nauki – ZOBACZ

logo kuratorium GW

Informacja o projekcie na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – ZOBACZ

Webinar informacyjny - nagranie

Zobacz webinar dla dyrektorów z informacjami na temat projektu

Bezpłatne wsparcie: szkolenia i doradztwo

W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Dla każdej grupy przewidziano inny inny program szkoleń.

Dla kogo?

Projekt obejmie szkoleniami następujące grupy odbiorców:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele* i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty.

* projekt jest skierowany do wszystkich nauczycieli (także nauczycieli wszystkich przedmiotów) różnych typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Ważne! Szkolenia skierowane są do osób, które nie otrzymały wsparcia szkoleniowego w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne


Jestem nauczycielem lub przedstawicielem kadry kierowniczej szkoły/przedszkola

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
  • moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
  • moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.);
  • zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji.
 4. Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
 5. Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
 6. Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Szkolenia on- line w grupach max 32- osobowych (średnio 25- 30 osób), 45 godzin dydaktycznych szkolenia w formie trzech zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin dydaktycznych w trakcie jednego zjazdu), realizowane max. od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. (platforma do wideokonferencji MS Teams lub ZOOM)
 • Praca z materiałami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
 • Indywidulane wsparcie w postaci konsultacji/doradztwa z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej

 • poniżej znajduje się harmonogram szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkół i przedszkoli – projekt trwa do końca października 2023 
 • zgłaszając się możesz wskazać grupę, w której chcesz uczestniczyć
 • w przypadku zgłaszania większych grup (np. rad pedagogicznych) istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń
 • pamiętaj, że wszystkie szkolenia odbywają się online

Nowe terminy!

grupa 20: 04-07.09.2023 | 08-09.09 2023 | 10-12.09.2023 – godz. 17.30-20.30 i 9.00-16.30 (rekrutacja zakończona)

grupa 21: 04-07.09.2023 | 08-09.09 2023 | 10-12.09.2023 – godz. 17.30-20.30 i 9.00-16.30 (rekrutacja zakończona)

grupa 22 (poniedziałki i wtorki): 11-12.09.2023 | 18-19.09 2023 | 25-26.09.2023 | 02-03.10.2023 – godz. 8.30-15.00 lub 14.30-21.00 (rekrutacja wstrzymana)

grupa 23 (czwartki i piątki):14-15.09.2023 | 21-22.09 2023 | 28-29.09.2023 | 05-06.10.2023 – godz. 14.30-21.00 (rekrutacja wstrzymana)

grupa 24 (piątki i soboty): 15-16.09.2023 | 22-23.09 2023 | 29-30.09.2023 | 06-07.10.2023 – godz. piątki: 14.30-21.00, soboty: 8.30-15.00 (rekrutacja zakończona)

grupa 25: 02.10.2023 (16:30 – 21:00) | 04.10.2023 (16:30 – 21:00) | 09.10.2023 (16:30 – 20:30) | 11.10.2023 (16:30 – 20:30) | 13.10.2023 (16:30 – 20:30) | 14.10.2023 (9.00-16.30) | 16.10.2023 (16:30 – 20:30) | 18.10.2023 (16:30 – 20:30) (rekrutacja zakończona)

grupa 26: 14.10.2023 |15.10.2023 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 – weekend 09:00 – 17:00, dni powszednie 16:00/17:00 – 21:00 (rekrutacja zakończona)

grupa 27: 23.10.2023 | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 31.10.2023 – godz. 15:00 – 21:30 (ostatnie wolne miejsca)

 • Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Śledź naszą stronę internetową i/lub stronę na Facebooku, żeby być na bieżąco z informacjami o projekcie
 • Zgłoś swój udział nawet, jeśli nie wiesz, w jakim terminie chcesz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktujemy się z Tobą i uzgodnimy terminy.

Materiały dla uczestników projektu (nauczyciele szkół i przedszkoli)

Podczas szkoleń i doradztwa realizowanych dla poszczególnych grup odbiorców trenerzy i doradcy zbierają informacje nt. specyficznych potrzeb uczestników. Na ich podstawie przygotowywane są materiały merytoryczne, w których poruszane są zagadnienia przydatne dla osób biorących udział w projekcie oraz dla innych osób zainteresowanych tematyką edukacji włączającej.

Materiały te zamieszczamy w tej sekcji i można je bezpłatnie pobrać.

Materiał merytoryczny dla nauczycieli szkół i przedszkoli [dr Małgorzata Ostrowska]

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Kluczowe założenia Organizacji Uczących Się
3. Cechy Organizacji Uczących Się
4. Atrybuty Organizacji Uczących Się
5. Dyscypliny Organizacji Uczących Się
5.1 Mistrzostwo osobiste
5.2 Modele myślowe
5.3 Wspólna wizja
5.4 Zespołowe uczenie się
5.5 Myślenie systemowe
6. Założenia Organizacji Uczących Się w placówce oświatowej
7. Cechy Organizacji Uczących Się w obszarze edukacji włączającej
8. Dyscypliny Organizacji Uczących Się w kontekście edukacji włączającej - podejście praktyczne
8.1 Mistrzostwo osobiste
8.2 Modele myślowe
8.3 Wspólna wizja
8.4 Zespołowe uczenie się
8.5 Myślenie systemowe w obszarze edukacji włączającej
9. Autorefleksja dyrektora w procesie tworzenie Organizacji Uczącej Się
10. Podsumowanie
11. Literatura pomocnicza


Jestem pracownikiem placówki doskonalenia nauczycieli

 1. Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli
 2. Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning
 3. Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych
 4. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
 5. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
  • – moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning)
  • – moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. -zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji)
 6. Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki
 7. Rozwój kadr PDN
 • Szkolenia on-line w grupach max 32- osobowych (średnio 25- 30 osób), 45 godzin dydaktycznych szkolenia w formie trzech zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin dydaktycznych w trakcie jednego zjazdu), realizowane max. od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. (platforma do wideokonferencji MS Teams lub ZOOM)
 • Praca z materiałami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
 • Indywidulane wsparcie w postaci konsultacji/doradztwa z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników PDN

 • dla pracowników PDN przewidziano 1 grupę szkoleniową
 • szkolenia dla tej grupy odbyły się w dniach: 27, 28, 30 czerwca oraz 4, 5, 6 lipca 2022 w godz. 10.00-16.00

Rekrutacja dla tej grupy zakończona. Szkolenie odbyło się.

 • Jeśli spełniasz kryteria dla grupy nauczyciele/kadra zarządzająca, możesz dołączyć do jednej z grup w tej kategorii (patrz opis powyżej)
 • Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Śledź naszą stronę internetową i/lub stronę na Facebooku, żeby być na bieżąco z informacjami o projekcie
 • Zgłoś swój udział nawet, jeśli nie wiesz, w jakim terminie chcesz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktujemy się z Tobą i uzgodnimy terminy.

Materiały dla uczestników projektu (PDN)

Podczas szkoleń i doradztwa realizowanych dla poszczególnych grup odbiorców trenerzy i doradcy zbierają informacje nt. specyficznych potrzeb uczestników. Na ich podstawie przygotowywane są materiały merytoryczne, w których poruszane są zagadnienia przydatne dla osób biorących udział w projekcie oraz dla innych osób zainteresowanych tematyką edukacji włączającej.

Materiały te zamieszczamy w tej sekcji i można je bezpłatnie pobrać.

Materiał merytoryczny dla pracowników PDN [Piotr Bachoński]

Spis treści:
🔸Rola oceniania kształtującego w edukacji włączającej
🔸Rola informacji zwrotnej
🔸Strategie uczenia się zgodne z UDL
🔸Znaczenie wizualizacji
🔸Współpraca z rodzicami „trudnymi” w kontakcie
🔸Taktyki, które można wykorzystać w komunikacji z rodzicami
🔸Organizacja spotkań z rodzicami dzieci/ uczniów
🔸Bibliografia


Jestem pracownikiem JST lub KO

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
 4. Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 6. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
 7. Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
 8. Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).
 • Szkolenia on-line w grupach max 32- osobowych (średnio 25- 30 osób), 30 godzin dydaktycznych szkolenia w formie dwóch zjazdów po dwa dni każdy (15 godzin dydaktycznych w trakcie jednego zjazdu), realizowane max. od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. (platforma do wideokonferencji MS Teams lub ZOOM)
 • Praca z materiałami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)
 • Indywidulane wsparcie w postaci konsultacji/doradztwa z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w ilości 3 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika po zakończeniu cyklu szkoleń, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników JST i KO

 • dla pracowników KOi JST przewidziano 4 grupy szkoleniowe
 • harmonogram szkoleń dla tych grup:
  • grupa 1 KO/JST: 13.06.2023 | 16.06.2023 | 19.06.2023 | 23.06.2023 – godz. 8.30-14.30
  • grupa 2 KO/JST –
  • grupa 3 KO/JST –
  • grupa 4 KO/JST –

Możesz wysłać swoje zgłoszenie.

 • Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Śledź naszą stronę internetową i/lub stronę na Facebooku, żeby być na bieżąco z informacjami o projekcie
 • Zgłoś swój udział nawet, jeśli nie wiesz, w jakim terminie chcesz uczestniczyć w szkoleniu. Skontaktujemy się z Tobą i uzgodnimy terminy.

Materiały dla uczestników projektu (KO/JST)

Podczas szkoleń i doradztwa realizowanych dla poszczególnych grup odbiorców trenerzy i doradcy zbierają informacje nt. specyficznych potrzeb uczestników. Na ich podstawie przygotowywane są materiały merytoryczne, w których poruszane są zagadnienia przydatne dla osób biorących udział w projekcie oraz dla innych osób zainteresowanych tematyką edukacji włączającej.

Materiały te zamieszczamy w tej sekcji i można je bezpłatnie pobrać.

Materiał merytoryczny dla pracowników KO/JST [Grzegorz Idziak]

Spis treści:
🔶 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście edukacji włączającej
🔸 Obowiązek doskonalenia zawodowego i jego finansowanie
🔸 Na co zwrócić uwagę w doskonaleniu zawodowym nauczycieli
🔶 Profil nauczyciela edukacji włączającej
🔶 Zadania nauczycieli specjalistów
🔸 Zadania psychologa – pedagoga (propozycje)
🔸 Zadania pedagoga specjalnego (propozycje)
🔶 Zestawienie aktów prawnych
🔸 Konwencje, deklaracje, strategie, komunikaty
🔸 Ustawy
🔸 Rozporządzenia


Rekrutacja - zgłoś się!

Aby wziąć udział w Projekcie, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 • Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, znajdujący się na poniższej stronie i przesyłać na adres mailowy szkolenia@perceptiedukacja.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 • Możesz wskazać grupę, w której chcesz wziąć udział (zob. harmonogram powyżej), ale nie jest to konieczne – skontaktujemy się z Tobą w sprawie terminów szkoleń

Schemat procesu rekrutacji
kliknij obrazek, aby go powiększyć

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz PDFAKTUALIZACJA (07.2023)
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 2 – 8 – pobierz PDFAKTUALIZACJA
 3. Umowa uczestnictwa (wzór) – pobierz PDFAKTUALIZACJA (07.2023)

Dołączony wzór umowy jest dokumentem do wglądu. Wypełniona umowa zostanie przesłana uczestnikowi do podpisu przez realizatora projektu.

Adres do wysyłki skanów dokumentów rekrutacyjnych:  szkolenia@perceptiedukacja.pl

Zgłoś swój udział teraz

Nie czekaj ze swoim zgłoszeniem, nawet jeśli planujesz udział w zajęciach w późniejszym terminie.
Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj!

Kontakt

Lider

Percepti Edukacja

ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
Tel+48 601431060
E-mail: szkolenia@perceptiedukacja.pl

Partner

ProcessTeam sp. z o.o.

ul. Górczewska 137
01-459 Warszawa
Tel. 22 350 50 04
E-mail: biuro@processteam.pl

Adres do wysyłki skanów dokumentów rekrutacyjnych: szkolenia@perceptiedukacja.pl

Pobierz informacje o projekcie w formacie PDF

Pobierz plik z podstawowymi informacjami o projekcie i idei edukacji włączającej. Informacje możesz wydrukować i powiesić w widocznym miejscu (np. pokoju nauczycielskim), żeby zachęcić innych do uczestnictwa w projekcie.

Czym jest edukacja włączająca?

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca 

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli  społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. To systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki
i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.

Szkoła ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły.

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów (UNESCO, 2017).

Zobacz więcej na stronie MEiN

Edukacja włączająca w pięciu punktach

Edukacja włączająca - umowa

Podpisanie umowy w MEiN

30 września 2021 r. Instytucja Pośrednicząca MEiN podpisała z firmą Percepti Grzegorz Idziak umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-1044/21 pn. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty.
Wartość umowy wynosi 1 311 656,92 zł.

Czytaj więcej

edukacja włączająca - EFS