„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Cel projektu

Do końca XII.2022 r. 711 osób (569 K, 142 M) spośród 790 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. lubuskiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021-grudzień 2022

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników/Uczestniczek.

 • Wartość projektu wynosi 1 311 656,92 zł.
 • W tym dofinansowanie to 1 180 491,22 zł

Dla kogo?

Projekt obejmie szkoleniami, z zakresu edukacji włączającej, następujące grupy odbiorców:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty.

Szkolenia skierowane są do osób, które nie otrzymały wsparcia szkoleniowego w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Szkolenia i doradztwo

Szkolenia i doradztwo dla poszczególnych grup odbiorców będą realizowane w roku 2022.

Programy szkoleń i doradztwa będą dostosowane do grup odbiorców i przygotowane w oparciu o modele uwzględniające ich specyfikę i potrzeby. 

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
  • moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
  • moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.;
  • zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
 4. Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
 5. Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
 6. Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 1. Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli.
 2. Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning.
 3. Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych.
 4. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
 5. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
  • – moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
  • – moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. -zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
 6. Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
 7. Rozwój kadr PDN.
 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
 3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
 4. Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 6. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
 7. Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
 8. Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

Aktualności

Podpisanie umowy w MEiN

30 września 2021 r. Instytucja Pośrednicząca MEiN podpisała z firmą Percepti Grzegorz Idziak umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-1044/21 pn. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty.
Wartość umowy wynosi 1 311 656,92 zł.

Czytaj więcej

Kontakt

Lider

Percepti Edukacja

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra
Biuro: ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
Tel+48 601431060
E-mail: szkolenia@perceptiedukacja.pl

Partner

ProcessTeam sp. z o.o.

ul. Górczewska 137
01-459 Warszawa
Tel. 22 350 50 04
E-mail: biuro@processteam.pl

Udostępnij:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin