Polityka prywatności

Zobacz również politykę stosowania plików cookies

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.


Dla uczestników szkoleń stacjonarnych i online oraz użytkowników naszej strony internetowej

Jeśli jest Pani/Pan uczestnikiem naszych szkoleń lub użytkownikiem naszej strony internetowej, to na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja (zwana dalej Placówką) prowadzona przez Percepti Grzegorz Idziak ul. Gen. J. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, NIP 924-138-45-21, szkolenia@perceptiedukacja.pl
 2. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane:
  • imię, nazwisko, adres e-mail
  • datę i miejsce urodzenia – wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu lub innej formie doskonalenia oraz dokonania wpisu do rejestru zaświadczeń
  • inne dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie i świadomie poda za pośrednictwem formularza internetowego (np. miejsce pracy i funkcja)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu lub innej formie doskonalenia,
  • przesłania zaświadczenia w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail,
  • umieszczenia danych w rejestrze zaświadczeń,
  • przesyłania informacji o innych formach doskonalenia organizowanych przez Placówkę oraz innych informacji dotyczących edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk) w postaci tzw. newslettera za pomocą poczty elektronicznej
  • realizacji zapytania lub zamówienia szkolenia
  • przyjmowania zgłoszeń na szkolenia
  • realizacji usług dostępu do płatnych i bezpłatnych materiałów i treści o charakterze edukacyjnym za pomocą strony internetowej
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych jednym lub większej liczbie określonych celów
  • artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  •  par. 23 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – obowiązek wystawienia zaświadczenia zawierającego m.in. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia uczestnika formy doskonalenia oraz obowiązek prowadzenia rejestru zaświadczeń zawierającego takie dane
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Placówce lub działającym w imieniu Placówki za realizację celów wskazanych w pkt. 3. Dostęp do przekazanych Placówce danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Placówką. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile żądanie to nie jest sprzeczne z obowiązkami administratora wynikającymi z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z:
  • brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia
  • brakiem możliwości realizacji pozostałych celów opisanych w pkt. 3.
 11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dla pracowników/współpracowników

Jeśli jest Pani/Pan osobą zatrudnioną lub współpracującą jako trener z NPDN Percepti Edukacja, to na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja (zwana dalej Placówką) prowadzona przez Percepti Grzegorz Idziak ul. Gen. J. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, NIP 924-138-45-21, szkolenia@perceptiedukacja.pl
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, takie jak: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, obywatelstwo, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, aktualne miejsce zatrudnienia, informacja o aktualnym wynagrodzeniu mniejszym lub większym od najniższego krajowego wynagrodzenia oraz o odprowadzanych z tego tytułu składkach na ubezpieczenia społeczne,  uprawnienia zawodowe, informacje o orzeczeniu o niepełnosprawności, posiadane prawo do renty lub emerytury,  numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, zdjęcie przedstawiające wizerunek
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • udokumentowanie i ocena kompetencji wymaganych do prowadzenia szkoleń w ramach działalności Placówki
  • zawarcie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, dokonywanie rozliczeń związanych z umowami oraz spełnienie obowiązków pracodawcy lub zleceniodawcy m.in. wobec ZUS i US .
  • ocena jakości prowadzonych przez Placówkę szkoleń
  • Umieszczenie informacji nt. trenerów współpracujących z Placówką na jej stronie internetowej i w materiałach promocyjno-informacyjnych (imię i nazwisko, wizerunek, opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego)
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Placówkę stanowi:
  • artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych
  • artykuł 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Placówce lub działającym w imieniu Placówki w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Placówką. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile żądanie to nie jest sprzeczne z obowiązkami administratora wynikającymi z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości prowadzenia szkoleń w ramach umów zawartych z Placówką.
 11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przewiń do góry