Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące (nazywane również ocenianiem wspierającym) służy rozwojowi ucznia poprzez dawanie mu informacji zwrotnej, a co za tym idzie budowanie jego świadomości co do zakresu i sposobów uczenia się. Ocenianie takie pozytywnie wpływa na motywację ucznia do uczenia się, buduje dobre relacje ucznia z nauczycielem i kolegami. Jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego od planowania po końcową ocenę osiągnięć.

Wpisuje się przez to w obowiązujące przepisy prawne dotyczące celów oceniania.

W zakresie oceniania kształtującego oferujemy pojedyncze warsztaty (moduły opisane w zakładce Treści), cykl warsztatów lub program wdrożeniowy uzupełniony dodatkowymi formami wsparcia (zob. zakładka Forma zajęć i kwestie organizacyjne)

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cele ogólne:

 • poznanie elementów oceniania kształtującego
 • nabycie umiejętności stosowania tych elementów w procesie dydaktycznym
 • wdrożenie oceniania kształtującego w szkole

Cele modułu I (Podstawy OK)

Uczestnik:

 • wskazuje podstawę prawną oceniania
 • odwołuje się do badań naukowych i opracowań uzasadniając stosowanie oceniania kształtującego
 • wymienia poszczególne elementy oceniania kształtującego
 • umiejscawia poszczególne elementy oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym

Cele modułu II (Po co się uczę?)

Uczestnik:

 • formułuje cele lekcji w języku ucznia, Nacobezu oraz pytania kluczowe
 • konstruuje konspekt lekcji z wykorzystaniem tych elementów
 • stosuje te elementy w odpowiednim momencie procesu dydaktycznego

Cele modułu III (Co już wiem i potrafię?)

Uczestnik:

 • wymienia elementy informacji zwrotnej
 • formułuje informację zwrotną w odniesieniu do Nacobezu
 • wykorzystuje różnorodne formy udzielania informacji zwrotnej
 • wymienia czynniki i warunki potrzebne do wdrożenia w klasie oceny koleżeńskiej i samooceny  

Cele modułu IV (Kiedy lepiej się uczę?)

Uczestnik:

 • wskazuje czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na uczenie się i motywację uczniów
 • weryfikuje swoje metody pracy pod kątem budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu się uczniów
 • przedstawia pomysły na działania, które może zastosować w swojej pracy, a które pozytywnie wpłyną na budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu się uczniów
 • podaje przykłady działań, dzięki którym może zbudować współpracę z rodzicami uczniów w zakresie wdrożenia i stosowania oceniania kształtującego

Moduł I – Podstawy oceniania kształtującego

 • czym jest i po co jest ocenianie – refleksja nad ocenianiem, jego funkcjami, celami, sposobami
 • ocenianie w kontekście przepisów prawnych (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania)
 • geneza i znaczenie oceniania kształtującego (badania prof. Hattie’go, najnowsze publikacje nt. oceniania kształtującego/wspierającego)
 • omówienie elementów oceniania kształtującego (cele lekcji, NaCoBeZU, pytania kluczowe, informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena, atmosfera sprzyjająca uczeniu się, współpraca z rodzicami)
 • umiejscowienie elementów oceniania kształtującego w procesie lekcyjnym
 • przykłady praktycznego zastosowania elementów oceniania kształtującego

Moduł II – Po co się uczę? (Sens i ciekawość uczenia się? OK!) Cele lekcji, Nacobezu i pytania kluczowe

 • zasady formułowania celów lekcji w języku ucznia, Nacobezu i pytań kluczowych
 • czasowniki operacyjne wykorzystywane do tworzenia kryteriów/Nacobezu (elementy taksonomii celów edukacyjnych Blooma)
 • zasady i przykłady stosowania celów lekcji w języku ucznia, Nacobezu i pytań kluczowych w procesie dydaktycznym (w trakcie poszczególnych lekcji, przy powtórkach materiału, przy weryfikacji)
 • ćwiczenia praktyczne – formułowanie poszczególnych elementów, tworzenie szkiców konspektów lekcji z ich wykorzystaniem w odniesieniu do konkretnej treści lekcji

Moduł III – Co już wiem i potrafię? Informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena

 • informacja zwrotna – element składowe oraz znaczenie ich obecności i kolejności
 • zasady formułowania i stosowania informacji zwrotnej oraz jej związek z innymi elementami oceniania kształtującego
 • różnorodne formy informacji zwrotnej
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu formułowania informacji zwrotnej
 • ocena koleżeńska i samoocena – ich rola w procesie dydaktycznym (korzyści i wyzwania)
 • zasady wprowadzania oceny koleżeńskiej i samooceny do praktyki szkolnej

Moduł IV – Kiedy lepiej się uczę? Atmosfera sprzyjająca uczeniu się i współpraca z rodzicami

 • rola relacji w procesie uczenia się (nauczyciel-uczeń; uczeń-uczniowie; uczeń-rodzice, nauczyciel-rodzice)
 • czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na uczenie się – jak budować atmosferę sprzyjającą uczeniu się (w tym elementy neurodydaktyki)
 • sposoby niwelowania negatywnego nastawienia uczniów do szkoły i do uczenia się
 • współpraca z rodzicami – pomysły na edukację rodziców w zakresie procesu uczenia się (przełamywanie stereotypów, uwzględnianie nowych odkryć i trendów z dziedziny edukacji)
 • pomysły na wsparcie rodziców w rozwijaniu gotowości do uczenia się u ich dzieci – jak rozmawiać z dzieckiem o uczeniu się, a czego unikać
 • ćwiczenia praktyczne – np. opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami poświęconego procesowi uczenia się z uwzględnieniem oceniania kształtującego (lub stworzenie listy argumentów, które mogą przekonać rodziców do współpracy przy wdrażaniu i stosowaniu oceniania kształtującego)

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania każdego modułu – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Istnieje możliwość realizacji pojedynczych modułów, aczkolwiek dla skuteczności wprowadzania OK w szkole zalecamy realizację wszystkich modułów w odstępach czasowych umożliwiających nauczycielom stopniowe wprowadzanie jego poszczególnych elementów (co ok. 3-4 tygodnie).

Dodatkowo oferujemy wsparcie we wdrożeniu oceniania kształtującego w Twojej szkole:

 • rozłożenie poszczególnych modułów w czasie umożliwiające stopniowe wprowadzanie poszczególnych elementów OK
 • konsultacje indywidualne/grupowe dla nauczycieli z ekspertem (refleksja i wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych elementów OK po poszczególnych modułach warsztatowych)
 • obserwacje lekcji pod kątem stosowania elementów oceniania kształtującego
 • konsultacje dla dyrektora szkoły nt. systemowych rozwiązań związanych z wprowadzeniem OK w placówce

Uwaga: wprowadzenie w placówce oceniania kształtującego może być obszarem pracy w ramach tzw. procesowego wspomagania szkoły.

 • Sterna Danuta, Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2016
 • Sterna Danuta, Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2014
 • Sterna Danuta, W szkole jest OO. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018
 • Sterna Danuta, Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w szkołach uczących się, Warszawa 2015
 • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
 • Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam, Jak oceniać, aby uczyć? 2006
 • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
 • Richard Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2013
 • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
 • Sterna Danuta, OKMIKS. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? Warszawa 2017
 • Sterna Danuta, Oceniam ucząc, Warszawa 2015 – https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/content/oceniam-uczac-red-danuta-sterna (dostęp:30.07.2018)
 • Sterna Danuta, Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014 – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Ocenianie kształtujące – serwis edukacyjny – http://www.ceo.org.pl/pl/ok (dostęp: 30.07.2018)

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij: