Ocenianie kształtujące

Na skróty

Ocenianie kształtujące (nazywane również ocenianiem wspierającym) służy rozwojowi ucznia poprzez dawanie mu informacji zwrotnej, a co za tym idzie budowanie jego świadomości co do zakresu i sposobów uczenia się. Ocenianie takie pozytywnie wpływa na motywację ucznia do uczenia się, buduje dobre relacje ucznia z nauczycielem i kolegami. Jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego od planowania po końcową ocenę osiągnięć.

Wpisuje się przez to w obowiązujące przepisy prawne dotyczące celów oceniania.

W zakresie oceniania kształtującego oferujemy pojedyncze warsztaty (moduły opisane w zakładce Treści), cykl warsztatów lub program wdrożeniowy uzupełniony dodatkowymi formami wsparcia (zob. zakładka Forma zajęć i kwestie organizacyjne)

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cele ogólne:

 • poznanie elementów oceniania kształtującego
 • nabycie umiejętności stosowania tych elementów w procesie dydaktycznym
 • wdrożenie oceniania kształtującego w szkole

Cele modułu I (Podstawy OK)

Uczestnik:

 • wskazuje podstawę prawną oceniania
 • odwołuje się do badań naukowych i opracowań uzasadniając stosowanie oceniania kształtującego
 • wymienia poszczególne elementy oceniania kształtującego
 • umiejscawia poszczególne elementy oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym

Cele modułu II (Po co się uczę?)

Uczestnik:

 • formułuje cele lekcji w języku ucznia, Nacobezu oraz pytania kluczowe
 • konstruuje konspekt lekcji z wykorzystaniem tych elementów
 • stosuje te elementy w odpowiednim momencie procesu dydaktycznego

Cele modułu III (Co już wiem i potrafię?)

Uczestnik:

 • wymienia elementy informacji zwrotnej
 • formułuje informację zwrotną w odniesieniu do Nacobezu
 • wykorzystuje różnorodne formy udzielania informacji zwrotnej
 • wymienia czynniki i warunki potrzebne do wdrożenia w klasie oceny koleżeńskiej i samooceny  

Cele modułu IV (Kiedy lepiej się uczę?)

Uczestnik:

 • wskazuje czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na uczenie się i motywację uczniów
 • weryfikuje swoje metody pracy pod kątem budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu się uczniów
 • przedstawia pomysły na działania, które może zastosować w swojej pracy, a które pozytywnie wpłyną na budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu się uczniów
 • podaje przykłady działań, dzięki którym może zbudować współpracę z rodzicami uczniów w zakresie wdrożenia i stosowania oceniania kształtującego

Moduł I – Podstawy oceniania kształtującego

 • czym jest i po co jest ocenianie – refleksja nad ocenianiem, jego funkcjami, celami, sposobami
 • ocenianie w kontekście przepisów prawnych (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania)
 • geneza i znaczenie oceniania kształtującego (badania prof. Hattie’go, najnowsze publikacje nt. oceniania kształtującego/wspierającego)
 • omówienie elementów oceniania kształtującego (cele lekcji, NaCoBeZU, pytania kluczowe, informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena, atmosfera sprzyjająca uczeniu się, współpraca z rodzicami)
 • umiejscowienie elementów oceniania kształtującego w procesie lekcyjnym
 • przykłady praktycznego zastosowania elementów oceniania kształtującego

Moduł II – Po co się uczę? (Sens i ciekawość uczenia się? OK!) Cele lekcji, Nacobezu i pytania kluczowe

 • zasady formułowania celów lekcji w języku ucznia, Nacobezu i pytań kluczowych
 • czasowniki operacyjne wykorzystywane do tworzenia kryteriów/Nacobezu (elementy taksonomii celów edukacyjnych Blooma)
 • zasady i przykłady stosowania celów lekcji w języku ucznia, Nacobezu i pytań kluczowych w procesie dydaktycznym (w trakcie poszczególnych lekcji, przy powtórkach materiału, przy weryfikacji)
 • ćwiczenia praktyczne – formułowanie poszczególnych elementów, tworzenie szkiców konspektów lekcji z ich wykorzystaniem w odniesieniu do konkretnej treści lekcji

Moduł III – Co już wiem i potrafię? Informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena

 • informacja zwrotna – element składowe oraz znaczenie ich obecności i kolejności
 • zasady formułowania i stosowania informacji zwrotnej oraz jej związek z innymi elementami oceniania kształtującego
 • różnorodne formy informacji zwrotnej
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu formułowania informacji zwrotnej
 • ocena koleżeńska i samoocena – ich rola w procesie dydaktycznym (korzyści i wyzwania)
 • zasady wprowadzania oceny koleżeńskiej i samooceny do praktyki szkolnej

Moduł IV – Kiedy lepiej się uczę? Atmosfera sprzyjająca uczeniu się i współpraca z rodzicami

 • rola relacji w procesie uczenia się (nauczyciel-uczeń; uczeń-uczniowie; uczeń-rodzice, nauczyciel-rodzice)
 • czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na uczenie się – jak budować atmosferę sprzyjającą uczeniu się (w tym elementy neurodydaktyki)
 • sposoby niwelowania negatywnego nastawienia uczniów do szkoły i do uczenia się
 • współpraca z rodzicami – pomysły na edukację rodziców w zakresie procesu uczenia się (przełamywanie stereotypów, uwzględnianie nowych odkryć i trendów z dziedziny edukacji)
 • pomysły na wsparcie rodziców w rozwijaniu gotowości do uczenia się u ich dzieci – jak rozmawiać z dzieckiem o uczeniu się, a czego unikać
 • ćwiczenia praktyczne – np. opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami poświęconego procesowi uczenia się z uwzględnieniem oceniania kształtującego (lub stworzenie listy argumentów, które mogą przekonać rodziców do współpracy przy wdrażaniu i stosowaniu oceniania kształtującego)

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania każdego modułu – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Istnieje możliwość realizacji pojedynczych modułów, aczkolwiek dla skuteczności wprowadzania OK w szkole zalecamy realizację wszystkich modułów w odstępach czasowych umożliwiających nauczycielom stopniowe wprowadzanie jego poszczególnych elementów (co ok. 3-4 tygodnie).

Dodatkowo oferujemy wsparcie we wdrożeniu oceniania kształtującego w Twojej szkole:

 • rozłożenie poszczególnych modułów w czasie umożliwiające stopniowe wprowadzanie poszczególnych elementów OK
 • konsultacje indywidualne/grupowe dla nauczycieli z ekspertem (refleksja i wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych elementów OK po poszczególnych modułach warsztatowych)
 • obserwacje lekcji pod kątem stosowania elementów oceniania kształtującego
 • konsultacje dla dyrektora szkoły nt. systemowych rozwiązań związanych z wprowadzeniem OK w placówce

Uwaga: wprowadzenie w placówce oceniania kształtującego może być obszarem pracy w ramach tzw. procesowego wspomagania szkoły.

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

 • Sterna Danuta, Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2016
 • Sterna Danuta, Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2014
 • Sterna Danuta, W szkole jest OO. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018
 • Sterna Danuta, Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w szkołach uczących się, Warszawa 2015
 • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
 • Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam, Jak oceniać, aby uczyć? 2006
 • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
 • Richard Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2013
 • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
 • Sterna Danuta, OKMIKS. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? Warszawa 2017
 • Sterna Danuta, Oceniam ucząc, Warszawa 2015 – https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/content/oceniam-uczac-red-danuta-sterna (dostęp:30.07.2018)
 • Sterna Danuta, Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014 – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Ocenianie kształtujące – serwis edukacyjny – http://www.ceo.org.pl/pl/ok (dostęp: 30.07.2018)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: