, , , ,

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

logo MEiN pion

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa to coroczny dokument MEiN wskazujący obszary priorytetowe dla polskich szkół. Dokument ten wskazuje również zadania dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli placówek systemu oświaty.

Na rok szkolny 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki wskazał 9 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Wyróżniliśmy te, w realizacji których w sposób szczególny możemy wspierać szkoły i przedszkola. Robimy to głównie poprzez nasze szkolenia dla rad pedagogicznych (stacjonarne i online) oraz kursy online dostępne na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl.

Oto kierunki na rok szkolny 2022/2023:

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb
oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *